Výzva:                                      OPKZP-PO1-Info-2017-28 (Informačné aktivity)

Vyhlasovateľ:                           Ministerstvo životného prostredia SR

Poskytovateľ:                           Slovenská agentúra životného prostredia

Operačný program:                  Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný fondom:       Kohézny fond

Prioritná os:                              1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja

environmentálnej infraštruktúry

Investičná priorita:                   1.3 Ochrana a obnova biodiverzity a pôdy a podpora ekosystémových

služieb, a to aj prostredníctvom sústavy Natura 2000 a zelenej infraštruktúry

Špecifický cieľ:                          1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie

biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000

Názov projektu :                       Naša príroda je našim bohatstvom – Amare veša, amaro barvaľipen

Kód projektu v ITMS 2014+:      310011X632

Prijímateľ:                                ROMA SK – Ústredný Zväz Rómov Slovenska

Celkové oprávnené výdavky:    189 780,00 €

Zazmluvnená suma NFP:           170 802,00 €

Doba realizácie projektu:          18 mesiacov (02/2021-07/2022)

Miesto realizácie:                     Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj,

Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Stručný popis projektu:

 

  • Zámerom projektu je aktívnymi opatreniami prispieť k zlepšeniu informovanosti kľúčových sektorov a verejnosti s dôrazom na predstaviteľov rómskych komunít o sústave Natura 2000 a druhoch európskeho významu so zámerom o udržanie, ochranu a zlepšenie kvality životného prostredia, vrátane ochrany prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín, prostredníctvom ich participatívneho zapojenia a zvýšenia ich poznatkovej bázy o danej problematike.
  • Ambíciou projektu je prostredníctvom vhodnej kombinácie rôznorodých komunikačno-vzdelávacích a informačno-propagačných nástrojov šíriť osvetu smerom na konkrétne cieľové skupiny (prioritne Rómovia) vrátane podpory ich environmentálnej gramotnosti (prostredníctvom neformálnej výchovy).
  • Prijímateľ zabezpečí realizáciu projekt prostredníctvom 6 tematických podaktivít: 1.1 – Tvorba webovej stránky; 1.2 – Príprava a produkcia audiovizuálnych dokumentov; 1.3 – Mediálna edukatívno-osvetová kampaň; 1.4 – Informačno-vzdelávacia roadshow; 1.5 – Tvorba vzdelávacieho materiálu vo forme brožúry; 1.6 – Grafická úprava a tlač brožúry.
  • Výsledkom projektu bude naplnenie merateľných ukazovateľov projektu a to v nasledovnom minimálnom rozsahu: (P0271) Počet osôb zapojených do informačných aktivít = 36 300; (P0589) Počet zrealizovaných informačných aktivít = 2 080.
  • Projekt bude realizovaný počas obdobia 18 mesiacov a to v rámci celej SR – v závislosti od konkrétnych podaktivít. V rámci vybraných krajov (min. BB, PO) budú identifikované vybrané územia v rámci sústavy Natura 2000, ktoré budú prezentované v informačno-vzdelávacích materiálov a dokumentoch.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. 
Viac informácií je dostupných na webovom sídle OP KŽP http://www.op-kzp.sk a na webovom sídle SO http://www.sazp.sk
 

Prečo študovať u nás?

✓ poloha školy
✓ nízke školné
✓ veľa odborov
✓ skúsení pedagógovia

Kontakt na školu

Magurská 14
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 0905 240 711
Mail: skola.lavuta@gmail.com
Mapa+Formulár