OZ LAVUTA v spolupráci s rómskymi odborníkmi začalo s implementáciou dopytovo orientovaného projektu s názvom  ROMA NEET a to v rámci výzvy „Aktivizácia a podpora mladých NEET – OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01 číslo Zmluvy o NFP I312021N26401“ v piatich okresných mestách Banskobystrického kraja.

Cieľom projektu je prieskumnými a vzdelávacími činnosťami identifikovať, vyhľadávať a aktivizovať mladých ROMA NEET. Inovatívnym programom vzdelávať a pripravovať mladých rómskych NEET pre trh práce, vrátane kariérneho poradenstva a individualizovaných poradenských činností.

Trvanie projektu: 6,5 mesiaca

 

Mgr. Alexander Daško

štatutárny zástupca

Špecifickou skupinou výrazne ohrozenou sociálnym vylúčením a teda aj umiestňovaním jej príslušníkov na trh práce v BB kraji je rómska menšina. Na základe údajov z mapovania rómskych osád ( 2004 ) bolo v BB kraji  podiel rómskej menšiny 9 % z celkového počtu obyvateľov. Toto percento sa navýšilo (Atlas rómskych komunít 2013). Veľkosť rómskej menšiny v jednotlivých okresoch výrazne ovplyvňuje aj mieru sociálnej inklúzie daného okresu. Výrazný dopad má rómske etnikum na mieru sociálneho vylúčenia aj v okresoch Banská Bystrica, Zvolen, Detva, ako aj v častiach okresov Brezno a Veľký Krtíš a ďalšie regióny BB kraja. V týchto regiónoch si prácu ťažko hľadajú aj príslušníci väčšinového obyvateľstva, a keďže aj trh práce je trhom konkurenčným, Rómovia často s minimálnym vzdelaním a kvalifikáciou majú iba malú šancu zamestnať sa. Taktiež zamestnávatelia veľakrát uprednostňujú nerómskych zamestnancov, lebo predpokladajú, že Rómovia sú ako zamestnanci problémovejší, horšie kvalifikovaní, majú nižšiu pracovnú morálku a disciplínu, vlažnejší prístup k práci, menšiu spoľahlivosť, ako aj horšiu úroveň pracovnej vytrvalosti a nižšie pracovné návyky. Celkovo sa dá skonštatovať, že obrovská nezamestnanosť v rómskej komunite vychádza hlavne z nízkej kvalifikácie. Väčšina rómskych nezamestnaných patrí z hľadiska socioprofesijného statusu do kategórie nekvalifikovaných robotníkov. V koncentrovaných rómskych zoskupeniach, je problematická hlavne skupina Rómov mladších ako 30 rokov, z ktorých väčšina ešte nikdy nemala stále zamestnanie.

OZ LAVUTA vníma zamestnanosť Rómov – vo veku od 18 do 29 rokov v prepojení s neformálnym vzdelávaním, ako kľúčovú potrebu, dôležitý kvantitatívny ukazovateľ celkovej zmeny, ktorý sa podpisuje nemalou mierou na progrese kraja a celkovej životnej úrovne obyvateľstva. Zamestnávanie Rómov prebieha iba formálne. Špecifickým istú dekádu ostáva vzťah samotných Rómov k zamestnanosti, ktorý sa v rámci existenčných potrieb silno etabluje  v tzv. šedej a čiernej práci.   Štát sa rôznymi administratívnymi metódami snaží zabezpečovať „rómsku zamestnanosť“ v dôsledku čoho sa vypestoval ich laxný prístup k trvalému pracovnému pomeru a pracovnej morálke. Po roku 1989 prestala byť preferovaná nekvalifikovaná manuálna práca, došlo k zvýšeniu hodnoty a prestíže odbornejšej práce. Túto zmenu si však Rómovia nejako zásadnejšie neuvedomovali a ostali v domnienke presvedčení, že sa o nich štát postará. Po hromadným prepúšťaniach z práce, boli Rómovia práve medzi prvými, ktorí ostali bez zamestnania. Stal sa pre nich charakteristickým prepad do stavu dlhodobej nezamestnanosti. Na vysokej nezamestnanosti sa mohol odzrkadliť aj nie vždy vhodne nastavený systém sociálnych dávok, keď zlá adresnosť sociálnych dávok pôsobí na Rómov demotivačne. Niektorí mladí Rómovia majú obmedzenú možnosť zamestnať sa aj kvôli neznalosti štátneho jazyka, problémy s exekúciami a úžerou sú hlavným faktormi, ktoré bráni a vstupu mladých Rómov do pracovného pomeru! Materinským jazykom je rómčina a slovenský jazyk neovládajú v potrebnom rozsahu, čím sa rapídne znižujú ich šance na akékoľvek uplatnenie.

Zámerom OZ Lavuta je teda trvalo udržateľná integrácia mladých ľudí, najmä tých, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, na trh práce, vrátane mladých ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a mladých ľudí z marginalizovaných komunít, vrátane vykonávania systému záruk pre mladých ľudí a projekt ROMA NEET je jedným z podporných mechanizmov dopracovať sa k želateľnému výsledku, t.j. zvýšiť pocty zamestnaných v radoch rómskej komunity.

 AKTUÁLNE:

Prvé pracovné stretnutie projektového tímu mentorov, školiteľov: Banská Bystrica 23.3.2018

  • Prieskumné činnosti zamerané na mladých ROMA NEET
  • Identifikácia 54 Roma Neet, analýza potrieb vzdelávania, vypracovanie programu vzdelávania jednotlivými školiteľmi

 

 

 

www.esf.gov.sk

www.minedu.gov.sk

 

 

Prečo študovať u nás?

✓ poloha školy
✓ nízke školné
✓ veľa odborov
✓ skúsení pedagógovia

Kontakt na školu

Magurská 14
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 0905 240 711
Mail: skola.lavuta@gmail.com
Mapa+Formulár