Prípravné štúdium Základné štúdium Štúdium pre dospelých
Hudobný odbor PŠ I. 25,- -€
PŠ II. 40,-€ (s pridaným hud.nástrojom) 40,-€ 50,-€
Výtvarný odbor 50,-€ 50,-€ 50,-€
Tanečný  odbor 25,-€ 40,-€ 50,-€
Literárno-dramatický odbor 40,-€ 40,-€ 50,-€

Uvedené školné platí na pol roka a uhrádza sa vždy na začiatku jednotlivých školských polrokov. Výnimku v podobe zníženia, alebo odpustenia príspevku udeľuje zriaďovateľ školy  na základe písomnej žiadosti  zákonného zástupcu žiaka, alebo plnoletého žiaka a po predložení dokladu o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. Týmto deťom škola taktiež zdarma zapožičiava hudobné nástroje.

Mgr. Alexander daško

riaditeľ  SZUŠ Lavuta

 

 

 

Prečo študovať u nás?

✓ poloha školy
✓ nízke školné
✓ veľa odborov
✓ skúsení pedagógovia

Kontakt na školu

Magurská 14
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 0905 240 711
Mail: skola.lavuta@gmail.com
Mapa+Formulár