Filozofia školy

Vitajte na stránkach Súkromnej základnej umeleckej školy lavuta!
Škola vznikla v roku 2007 a od svojho začiatku prešla náročnou cestou budovania školského zariadenia, ktoré sa svojou kvalitou vyrovná iným umeleckým školám s dlhšou dobou pôsobnosti. Škola disponuje vysoko kvalifikovaným pedagogickým kolektívom, s mnohoročnými skúsenosťami na poli umeleckého vzdelávania, kvalitným nástrojovým vybavením a príjemným prostredím v oblasti mestkej časti Sásová. Pravidelne sa podielame na spoločenskom živote mesta Banská Bystrica a tým skvalitňujeme kultúrny život mesta. Viacerí z našich absolventov už úspešne pokračujú v ďalšom umeleckom vzdelávaní na stredných umeleckých školách a konzervatóriách.
Hlavným cieľom našej školy je poskytovať hudobné vzdelanie deťom a mládeži bez ohľadu na ich sociálnu a ekonomickú situáciu, či prostredie z ktorého pochádzajú. Riadime sa pritom myšlienkou hudby bez hraníc, ktorá nám dáva slobodu a prinavracia pravé hodnoty do súčasného materialisticky orientovaného sveta.

Sociálna orientácia našej školy sa odráža aj v prístupe k žiakom zo znevýhodneného prostredia. Takýto žiaci po predložení potvrdenia o hmotnej núdzi neplatia školné a škola im taktiež bezplatne zapožičiava hudobné nástroje po dobu štúdia. Podmienkov je pravidelná návšteva školy a kvalitná domáca príprava žiaka na vyučovanie.
Deti majú voľný výber hudobného štýlu, ktorému sa chcú primárne v rámci štúdia na našej škole venovať. Pod vedením našich skúsených pedagógov sa môžu zdokonaľovať v hudbe klasickej, modernej, džezovej a v neposlednej miere aj ľudovej. Učiť deti vážiť si naše kultúrne hudobné dedičstvo je taktiež jedným z našich prioritných cieľov.
Naším cieľom je formovať  hudobné estetické cítenie detí, formovať ich umeleckú osobnosť, rozširovať ich všeobecné vzdelanie o jednu z najdôležitejších zložiek – hudbu.

Prihláška na štúdium na stiahnutie

Prihláška na štúdium pre dospelych na stiahnutie

Čestné vyhlásenie žiaci do 15 r. na stiahnutie

Čestné vyhlásenie žiaci nad 15 r. na stiahnutie

Súhlas na spracovanie osobných údajov

Čestné prehlásenie rodičia COVID19

 

[ays_pb id=1 w=400 h=500]

 

Prečo študovať u nás?

✓ poloha školy
✓ nízke školné
✓ veľa odborov
✓ skúsení pedagógovia

Kontakt na školu

Magurská 14
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 0905 240 711
Mail: skola.lavuta@gmail.com
Mapa+Formulár