Filozofia školy

Vitajte na stránkach Súkromnej základnej umeleckej školy lavuta!
Škola vznikla v roku 2007 a od svojho začiatku prešla náročnou cestou budovania školského zariadenia, ktoré sa svojou kvalitou vyrovná iným umeleckým školám s dlhšou dobou pôsobnosti. Škola disponuje vysoko kvalifikovaným pedagogickým kolektívom, s mnohoročnými skúsenosťami na poli umeleckého vzdelávania, kvalitným nástrojovým vybavením a príjemným prostredím v oblasti mestkej časti Sásová. Pravidelne sa podielame na spoločenskom živote mesta Banská Bystrica a tým skvalitňujeme kultúrny život mesta. Viacerí z našich absolventov už úspešne pokračujú v ďalšom umeleckom vzdelávaní na stredných umeleckých školách a konzervatóriách.
Hlavným cieľom našej školy je poskytovať hudobné vzdelanie deťom a mládeži bez ohľadu na ich sociálnu a ekonomickú situáciu, či prostredie z ktorého pochádzajú. Riadime sa pritom myšlienkou hudby bez hraníc, ktorá nám dáva slobodu a prinavracia pravé hodnoty do súčasného materialisticky orientovaného sveta.

Sociálna orientácia našej školy sa odráža aj v prístupe k žiakom zo znevýhodneného prostredia. Takýto žiaci po predložení potvrdenia o hmotnej núdzi neplatia školné a škola im taktiež bezplatne zapožičiava hudobné nástroje po dobu štúdia. Podmienkou je pravidelná návšteva školy a kvalitná domáca príprava žiaka na vyučovanie.
Deti majú voľný výber hudobného štýlu, ktorému sa chcú primárne v rámci štúdia na našej škole venovať. Pod vedením našich skúsených pedagógov sa môžu zdokonaľovať v hudbe klasickej, modernej, džezovej a v neposlednej miere aj ľudovej. Učiť deti vážiť si naše kultúrne hudobné dedičstvo je taktiež jedným z našich prioritných cieľov.
Naším cieľom je formovať  hudobné estetické cítenie detí, formovať ich umeleckú osobnosť, rozširovať ich všeobecné vzdelanie o jednu z najdôležitejších zložiek – hudbu.

 

Prečo študovať u nás?

✓ poloha školy
✓ nízke školné
✓ veľa odborov
✓ skúsení pedagógovia

Kontakt na školu

Magurská 14
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 0905 240 711
Mail: skola.lavuta@gmail.com
Mapa+Formulár